Rynek!

Uwaga Hodowcy

W najbliższą niedzielę startuje rynek gołębi rasowych. Pokaz  gołębi odbywać się będzie między pawilonami,  w jednym najdłuższym rzędzie. Przejście zostanie zamknięte szczelnie od ulicy, a wejście będzie od podwórka. Podczas pokazu przez cały czas będzie obecny urzędowy weterynarz wraz ze strażą miejską. Przypominamy hodowcom o konieczności posiadania świadectwa zdrowia gołębi od lekarza powiatowego. Dla miejscowych będzie możliwość uzyskania zaświadczenia na miejscu.

Uwaga Hodowcy

Dzisiaj odbyło się w Stargardzie spotkanie z Zarządem Powiatowej Weterynarii w sprawie  organizacji giełdy w niedzielę . Na spotkaniu trwającym prawie dwie godziny nie udało nam się wywalczyć powrotu do „normalności” w funkcjonowaniu giełdy. Główny lekarz oponował przy ścisłym trzymaniu się rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo.

Mimo przychylności władz Województwa udało nam się w Stargardzie uzyskać zgodę  zorganizowania dopiero  od następnej niedzieli (26 marca) giełdy gołębi rasowych (nielotowanych) w namiotach związkowych, w klatkach wystawowych. Związane jest to z terminem powiadomienia i wydania decyzji zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa i z tym, że pokazy i targi mogą odbywać się wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych oraz uczestnicy muszą być zgłaszani na 7dni przed imprezą. Wszyscy chętni proszeni są wysłanie smsa lub maila do prezesa lub kontakt telefoniczny po godzinie 16  lub telefonicznie do p. Danuty Malisz.

Wszyscy hodowcy z poza powiatu stargardzkiego muszą mieć ze sobą świadectwo od lekarza powiatowego danego dla jego zamieszkania ze ich powiat jest wolny od ptasiej grypy a ptaki danego hodowcy są zdrowe. Hodowcy z powiatu Stargardzkiego muszą mieć świadectwo zdrowia wystawione przez dowolnego lekarza. Świadectwa są ważne 30 dni od daty wystawienia. Przy wejściu na rynek trzeba okazać je lekarzowi weterynarii ze Stargardu. Świadectwo musi zawierać dokładne dane i  adres hodowcy oraz rasę gołębia.

Giełda odbywać się będzie co tydzień w namiotach związkowych odkażonych bezpośrednio przed i po giełdzie. Osoby z powiatu stargardzkiego będą mieli możliwość otrzymania świadectwa zdrowia bezpośrednio przed namiotem giełdowym od urzędującego weterynarza. Do namiotu będą wpuszczone tylko osoby  z ważnym świadectwem i gołębiami rasowymi.

Uwaga Hodowcy!

Dzisiaj na spotkaniu z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii doszliśmy do kompromisu. W następną niedzielę w Stargardzie  ruszymy z giełdą gołębi wyłącznie rasowych (nie pocztowych- tylko wyłącznie ptaki wolierowe). Zakaz dalej będzie obowiązywał dla drobiu do wygaśnięcia prawdopodobnie w kwietniu. Dodatkowo będzie można sprzedawać jaja lęgowe od wszystkich gatunków ptaków. W Poniedziałek będzie w tej sprawie wydane rozporządzenie – po godzinie 16 jego treść zostanie umieszczona na stronie internetowej.

Zebranie Walne-Sprawozdawczo-Wyborcze

Pierwszy termin zebrania godzina 10:30, drugi – godzina 11:00.
Obecność obowiązkowa. Harmonogram zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników
 2. Odczytanie porządku obrad
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza
 4. Zgłaszanie uwag do  harmonogramu i regulaminu
 5. Przegłosowanie harmonogramu i regulaminu wraz z ewentualnymi uwagami
 6. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Sprawy statutowe
  Sprawozdanie z działalności Prezesa i Członków Zarządu za całą kadencję
 9. Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2016
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za całą kadencję
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami
 13. Głosowanie za sprawozdaniami
 14. Przedstawienie poprawek do statutu
 15. Głosowanie nad zmianami do statutu
 16. Zatwierdzenie statutu
 17. Przeprowadzenie  wyborów Zarządu
 18. Przeprowadzenie wyborów na członków Komisji Rewizyjnej
 19. Przeprowadzenie wyborów na członków Sądu Koleżeńskiego
 20. Przeprowadzenie wyborów Delegatów na Walny Zjazd Członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
 21. Wolne  wnioski
 22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 23. Zakończenie  obrad

Prezes Zarządu SZHGRiDO

Grzegorz Sukiennicki

REGULAMIN

Spotkanie i zebranie hodowców

Zapraszamy wszystkich hodowców w najbliższą niedzielę 5 marca od godziny 7 rano do kolegi Sławka Batkiewicza (Radosna 20, Szczecin) na spotkanie dotyczące hodowli gołębi rasowych. Po spotkaniu odbędzie się tam zebranie wszystkich członków, na którym przedstawione zostaną bieżące sprawy oraz będą wydawane obrączki z drugiej tury. Omówiona zostanie też rasa King i Starsser. Zapraszamy

Zebranie

Uwaga Hodowcy!

Na najbliższym zebraniu w niedzielę 5 lutego, o godzinie 10.30 odbędzie się zebranie hodowców, na którym będą wydawane obrączki rodowe dla ptaków i znaczki dla królików,  wszystkim hodowcom, którzy posiadają uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec Związku ( opłacone obrączki, składkę za 2017rok oraz odrobioną prace na rzecz Związku w 2016roku).

Przedstawione zostaną również aktualne sprawy związane z działalnością wystawową.

Uwaga hodowcy

Do odwołania nie wolno przynosić i sprzedawać żadnych ptaków na naszej zoogiełdzie w Stargardzie do odwołania zakazu, nie wcześniej niż do końca miesiąca. Rynek będzie dalej prowadzony, dopuszczony jest obrót i sprzedaż królików, oraz produktów i karm dla zwierząt.